ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ

Περισσότερα

στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της  Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα, σε αντικείμενα μάρκετινγκ και ασφάλειας – ποιότητας παραγωγής» MIS 5035154

O ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΙΝΟΥ (Σ.Ε.Ο.) στο πλαίσιο της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα, σε αντικείμενα μάρκετινγκ και ασφάλειας – ποιότητας παραγωγής», με Κωδ. ΟΠΣ 5035154, που υλοποιείται σύμφωνα με την υπ' αρ. 3869/1264/A3/13.06.2019, Απόφαση Ένταξης της Πράξης από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ), έχοντας υπόψη την από 06-02-2020 Απόφαση του Δ.Σ. απευθύνει Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  για την στελέχωση της Ομάδας έργου» υλοποίησης του Υποέργου 1«Υλοποίηση Σχεδίου με Ίδια Μέσα (ΥΙΜ)» της Πράξης.

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων μέχρι και την Παρασκευή 28/02/2020 και ώρα 12:00 στην διεύθυνση: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΙΝΟΥ, Νίκης 34, 10557 Αθήνα, 1ος όροφος.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1: Αίτηση Υποψηφιότητας – Έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2: Υπεύθυνη Δήλωση

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3: Φόρμα Βιογραφικού Σημειώματος

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4: Σχέδιο Σύμβασης