ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Συνδέσμου Ελληνικού Οίνου (Σ.Ε.Ο.)

Προκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την επιλογή αναδόχου για το έργο: «Κατάρτιση και Πιστοποίηση εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα, σε αντικείμενα μάρκετινγκ και ασφάλειας – ποιότητας παραγωγής» της ενταγμένης Πράξης με MIS 5035154, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

 1. Αναθέτουσα Αρχή: Σύνδεσμος Ελληνικού Οίνου (Σ.Ε.Ο.)

Διεύθυνση: Νίκης 34, 10557 Αθήνα

Τηλέφωνο: 2103226053

 1. Τίτλος: «Κατάρτιση και Πιστοποίηση εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα, σε αντικείμενα μάρκετινγκ και ασφάλειας – ποιότητας παραγωγής»
 2. Υπηρεσίες - εκτιμώμενη αξία: Παροχή υπηρεσιών κατάρτισης και πιστοποίησης εκτιμώμενης αξίας 1.391.696,04€ χωρίς ΦΠΑ.  CPV 80000000-Υπηρεσίες εκπαίδευσης και επιμόρφωσης και συμπληρωματικού CPV 79132000 -Υπηρεσίες πιστοποίησης
 3. Η προκήρυξη αφορά Δημόσια Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών
 4. Περιγραφή – αντικείμενο της σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η υλοποίηση δράσεων Κατάρτισης και Πιστοποίησης για 1.210 εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα (ανεξαρτήτως τομέα ή κλάδου της οικονομίας, στον οποίο απασχολούνται) σε επιλεγμένα αντικείμενα.
 5. Κατανομή σε τμήματα: ΟΧΙ
 6. Συνολικός προϋπολογισμός: 1.391.696,04€ χωρίς Φ.Π.Α.

8. Διάρκεια σύμβασης: Από την υπογραφή της σύμβασης και για 12 μήνες

 1. Απαιτούμενες εγγυήσεις: Η προσφορά πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό σε ευρώ (€), το ύψος της οποίας πρέπει να ανέρχεται στο 1% του προϋπολογισμού,  ήτοι 13.916,00 €.
 2. Βασικοί όροι χρηματοδότησης: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων, Κωδ. ΣΑΕ 1821 Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2019ΣΕ18210001) με σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020  του Φορέα. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)».
 3. Διάθεση εγγράφων – στοιχείων του διαγωνισμού: ΣΕΟ, Νίκης 34, 10557 Αθήνα και στο τηλέφωνο 2103226053 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Επίσης το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΣΕΟ και συγκεκριμένα στη διεύθυνση: http://greekwinefederation.gr όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση καθώς και στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.( www.promitheus.gov.gr )
 4. Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών:  09/04/2021 και ώρα 10:00. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:  10/05/2021 2021 και ώρα 17:00.
 5. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 14/05/2021
 6. Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.
 7. Χρόνος ισχύος των προσφορών: 12 Μήνες
 8. Δικαίωμα συμμετοχής: Φυσικά και νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
 9. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές
 10. Ενστάσεις – προδικαστικές προσφυγές:  Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται από την αναθέτουσα αρχή στο πλαίσιο  διαγωνιστικής διαδικασίας διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016 και του Π.Δ 39/17 «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)»
 11. Όλες οι αναλυτικές πληροφορίες, καθώς και οι χώροι παράδοσης περιλαμβάνονται στην διακήρυξη του διαγωνισμού.
 12. Ημερομηνία αποστολής στην υπηρεσία επίσημων εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 05/04/2021

 

Αρχεία  προς λήψη

Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

Διευκρίνηση Παράρτημα ΙΙ - ΚΕΦ 1.2.Β ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Περίληψη