Ανακοίνωση Προσωρινών Αποτελεσμάτων της 01/2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υποψήφιων Ωφελουμένων

Αριθμός πρωτοκόλλου: 48

Ημερομηνία:29/07/2021

Σήμερα, ημέρα Πέμπτη 29/07/2021, ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΙΝΟΥ (Σ.Ε.Ο.) στο πλαίσιο ολοκλήρωσης της διαδικασίας επιλογής ωφελούμενων έργου της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα, σε αντικείμενα Μάρκετινγκ και Ασφάλειας – Ποιότητας Παραγωγής» με κωδικό ΟΠΣ 5035154, στις δεκατρείς (13) Περιφέρειες της χώρας και σύμφωνα με το κεφ. 5.5 της 01/2021 της Πρόσκλησης, δημοσιοποιεί το Προσωρινό Μητρώο Ωφελούμενων και ανακοινώνει:

  1. τον Πίνακα Επιλέξιμων Aιτήσεων Υποψηφίων
  2. τον Πίνακα Απορριφθέντων Αιτήσεων και
  3. τα προσωρινά αποτελέσματα κατάταξης με τους επιλεγέντες, επιλαχόντες και απορριφθέντες ανά Περιφέρεια, της Πρόσκλησης 1/2021 Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υποψήφιων Ωφελουμένων

Συνημμένα αναρτώνται:

  1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
  2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
  3. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΕΣ-ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ-ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΕΣ):

ΥΠΟΕΡΓΟ 2 - ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ

ΥΠΟΕΡΓΟ 2 - ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

ΥΠΟΕΡΓΟ 2 - ΗΠΕΙΡΟΣ

ΥΠΟΕΡΓΟ 2 - ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΥΠΟΕΡΓΟ 2 - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΥΠΟΕΡΓΟ 3 - ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΑΓΑΙΟ

ΥΠΟΕΡΓΟ 3 - ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΥΠΟΕΡΓΟ 3 - ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ

ΥΠΟΕΡΓΟ 3 - ΚΡΗΤΗ

ΥΠΟΕΡΓΟ 3 - ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

ΥΠΟΕΡΓΟ 4 - ΑΤΤΙΚΗ

ΥΠΟΕΡΓΟ 5 - ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΥΠΟΕΡΓΟ 6 - ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

 

Οι υποψήφιοι  που δεν επιλέχθηκαν, έχουν δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων ένστασης εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την  ημέρα ανάρτησης του πίνακα. Οι αντιρρήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση seokatartisi@gmail.com ή κατατίθενται εγγράφως σε κλειστό φάκελο, ταχυδρομικά ή με άλλο μέσο, στα γραφεία του Δικαιούχου Φορέα Σύνδεσμος Ελληνικού Οίνου, στην διεύθυνση: Νίκης 34, Αθήνα 10557 το αργότερο έως την Τρίτη 03/08/2021 και ώρα 15:00. Οι αντιρρήσεις πρέπει να συνοδεύονται από τον κωδικό της αίτησης (ΚΑΥΑΣ) καθώς και τον λόγο της ένστασής τους. Οι ενστάσεις θα τεθούν προς εξέταση, ενώπιον ης Επιτροπής Ενστάσεων και Αντιρρήσεων.