Ανακοίνωση Οριστικών Αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ.:1/2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υποψηφίων Ωφελουμένων για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Αρ.Πρωτ.: 55

Αθήνα, 9/8/2021


Ανακοίνωση οριστικών αποτελεσμάτων της υπ' αριθμ.:1/2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποψηφίων ωφελουμένων για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στην Πράξη «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα, σε αντικείμενα Μάρκετινγκ και Ασφάλειας – Ποιότητας Παραγωγής» με κωδικό ΟΠΣ 5035154.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Ελληνικού Οίνου (ΣΕΟ), στην από 06/08/2021 συνεδρίαση, ενέκρινε το αριθμ. 2/4-8-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Επιλογής Ωφελούμενων έργου στις δεκατρείς (13) Περιφέρειες της χώρας, της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα, σε αντικείμενα Μάρκετινγκ και Ασφάλειας – Ποιότητας Παραγωγής» με κωδικό ΟΠΣ 5035154, που υλοποιείται με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020.

Με βάση τα ανωτέρω και σύμφωνα με το κεφ. 5.5 της 01/2021/ΣΕΟ Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος υποψηφίων ωφελούμενων για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στην Πράξη «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα, σε αντικείμενα Μάρκετινγκ και Ασφάλειας – Ποιότητας Παραγωγής» με κωδικό ΟΠΣ 5035154. ο Σ.Ε.Ο. (ως Δικαιούχος φορέας της Πράξης) ανακοινώνει το Οριστικό Μητρώο Ωφελούμενων με την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του http://www.greekwinefederation.gr, των ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ/ ΠΙΝΑΚΕΣ με τους επιλεγέντες και επιλαχόντες και απορριφθέντες υποψήφιους, ανά Διοικητική Περιφέρεια, της 1/2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υποψήφιων Ωφελουμένων για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στην Πράξη της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα, σε αντικείμενα Μάρκετινγκ και Ασφάλειας – Ποιότητας Παραγωγής» με κωδικό ΟΠΣ 5035154, ως ακολούθως:

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων  εργαζομένων στον ιδιωτικού τομέα (Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες: Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα).

Σύνολο Ωφελουμένων Υποέργου 2: 729 άτομα

ΥΠΟΕΡΓΟ 3: Κατάρτιση και Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζόμενων του ιδιωτικού τομέα (Περιφέρειες σε Μετάβαση, εκτός Στερεάς Ελλάδας: Δυτική Μακεδονία, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη, Ιόνια Νησιά).

Σύνολο Ωφελουμένων Υποέργου 3: 215 άτομα

ΥΠΟΕΡΓΟ 4: Κατάρτιση και Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζόμενων του  ιδιωτικού τομέα (Περισσότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες - Αττική)

Σύνολο Ωφελουμένων Υποέργου 4: 186 άτομα

ΥΠΟΕΡΓΟ 5: Κατάρτιση και Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζόμενων του ιδιωτικού τομέα (Περισσότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες 2Σ - Νότιο Αιγαίο)

Σύνολο Ωφελουμένων Υποέργου 5: 33 άτομα

ΥΠΟΕΡΓΟ 6: Κατάρτιση και Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζόμενων του ιδιωτικού τομέα (Περιφέρειες σε Μετάβαση 2Σ - Στερεά Ελλάδα)

Σύνολο Ωφελουμένων Υποέργου 6: 47 άτομα

Για τον Σύνδεσμο Ελληνικού Οίνου

Ανδρομάχη Καλογεροπούλου

Υπεύθυνος Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα, σε αντικείμενα μάρκετινγκ και ασφάλειας – ποιότητας παραγωγής»